Vilkår for Ann Cathrins Retrieverkurs

Siste oppdatering og gjeldende fra 22. januar 2024


Innledning

Disse vilkårene gjelder dine kjøp fra Ann Cathrins Retrieverkurs.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected]


Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Partene

Selger er Ann Cathrin Solbakken, [email protected], 991 199 217, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøper må være 18 år for å kjøpe våre produkter og tjenester. Om kjøper er under 18 år og ønsker å kjøpe våre produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.


Betaling

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe/ eaccounting. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe i Kajabi.


Levering og tilgang

Kurs som selvstudie: Kjøper får tilgang til kurs som selvstudie rett etter fullført kjøp. Kjøper har deretter tilgang til selvstudiet i 6 måneder fra kjøpsdato.

Kurs med oppfølging: Kjøper får tilgang til kurs med oppfølging til avtalt dato. Dette er felles oppstartsdato for alle som tar det aktuelle kurset. Når du har betalt og fått en bekreftelse på at du har fått plass på kurset, er påmeldingen bindene. Det betyr at du må betale hele avgiften selv om du blir forhindret fra å gå kurset. Hvis du ønsker å selge plassen til en annen på tilsvarende nivå, ta kontakt med meg på [email protected]. Du er selv ansvarlig for å finne en erstatter. Alternativt kan du fortsette som observatør.

Kickstart jaktfotenKjøper får tilgang til kurset rett etter fullført kjøp. Kjøper har deretter tilgang til minikurset i 3 måneder fra kjøpsdato.

Valpekurs for kommende apportører online - selvstudie: Kjøper får tilgang til kurset rett etter fullført kjøp. Kjøper har deretter tilgang til kurset i 6 måneder fra kjøpsdato.

Temawebinar: Kjøper får pålogging til webinar rett før webinar avholdes. Deretter får kjøper tilgang til opptak av webinaret i en måned.

Medlemsportal: Kjøper får tilgang til kurset rett etter fullført kjøp. Kjøper har deretter tilgang til portalen så lenge vedkommende ønsker å være medlem, men minimum i 6 eller 12 måneder i henhold til bindingstiden. Hvis vedkommende har meldt seg inn under introduksjonstilbudet i perioden 1. februar til 8. februar 2024 får vedkommende en måned ekstra i tillegg til bindingstiden på enten 6 eller 12 måneder.

Kjøper blir trukket hver måned og det er viktig at det er penger på konto og at kortet som blir brukt er gyldig. Vår betalingsleverandør Stripe vil prøve å trekke 4 ganger i løpet av 30 dager dersom det ikke er penger på konto, men om trekket ikke går gjennom på grunn av manglende dekning etter 4 ganger, vil kjøper miste tilgang til medlemsportalen. Faktura for den resterende bindingstiden vil da bli sendt, og tilgangen til portalen åpnes igjen når fakturaen er betalt. 

Når bindingstiden er over løper avtalen til kjøper sier den opp. Det vil si at kjøper trekkes månedlig på den dato kjøper ble med. Ved utmelding vil kjøper ha tilgang frem til neste trekk. Det vil si at dersom kjøper melder seg inn 7. februar og melder seg ut 18. februar året etter, vil kjøper ha tilgang til kurset frem til neste trekk den 8. mars. Utmelding må skje skriftlig på e-post [email protected].

 

Betingelser nettbaserte kurs

Ved kjøp av nettbaserte kurs gis det en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til kurset.

De nettbaserte kursene er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset.

Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet.

Alt innhold og alle produkt er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke bilder, design, opptak eller noen deler av produktet på en måte som krenker selgers rettigheter, eller som ikke er godkjent av selger.

Påmeldte nettbaserte kurs lar seg ikke avbestille. De samme betingelsene gjelder for digitale produkter som inngår i abonnement.


Betingelser fysiske kurs

Dersom kurs med oppmøte ikke blir fulltegnet, forbeholder selger seg retten til å avlyse eller flytte kurset. Kursavgiften vil da bli refundert eller så tilbys det plass på neste kurs. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.

Bindene påmelding
Når du har betalt og fått en bekreftelse på at du har fått plass på kurset, er påmeldingen bindene. Det betyr at du må betale hele avgiften selv om du blir forhindret fra å gå kurset. Hvis du ønsker å selge plassen til en annen på tilsvarende nivå, ta kontakt med meg på [email protected]. Du er selv ansvarlig for å finne en erstatter.

Ved løpetid
Tisper med løpetid kan ikke delta.


Ansvar for skader på hund og skader hunden volder

Kjøper bekrefter herved deltaking på kurs på eget ansvar. Hundeeier er selv i henhold til lov om skadeerstatning (skl. § 1-5) ansvarlig for skader hundeeier eller hunden måtte forårsake.

Kjøper aksepterer å ikke rette erstatningssøksmål mot instruktør eller Ann Cathrins Retrieverkurs om hunden skulle bli skadet i forbindelse med kurs.
Ann Cathrins Retrieverkurs fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Selger anbefaler hundeeier å tegne en god veterinærforsikring.

Utagerende hunder kan dessverre ikke delta på kursene mine.


Garanti og ansvar

Kjøper forstår at selger, ikke påtar seg ansvar for at gjøre jobben for kjøper. Kjøper er selv ansvarlig for å gjennomføre det som fremlegges i kurset.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater.

Kjøper forplikter til å følge vilkårene i denne avtalen og retningslinjene i facebookgruppen (der det er aktuelt).


Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.


Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


Konfliktløsning

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres av norsk rett.